Skip to content

A Thinking Practice (Stockholm)

Ett praktiknära symposium av Sofia Wiberg och Stina Nyberg i samarbete med Hägerstensåsens medborgarhus om kollektiva kunskapsprocesser i förhållande till lyssnande, asymmetrier, snusk, icke-vetande och längtan.
__________
Vi vill påstå att hela mänskligheten befinner sig i en kollektiv existentiell kris, och att det största problemet är oss själva. Människorna driver varandra till krig och jorden till förfall och det är dags att byta kurs. Dags att utforska andra vägar, andra sätta att tänka och organisera samhället på. För att kunna göra det anser vi att vi behöver utveckla ett förhållande till det okända. Lära oss att relatera till ett icke-vetande och skapa en relation till att inte bara sitta på svaren utan även till att inte veta. Mänskliga perspektiv kanske inte längre är de rätta, och snarare än skapelsens krona är vi skapelsens rövhål. Det är dags att lära sig att lyssna på andra sätt.
Vi inser hur dessa påståenden kanske får fler än oss att rodna, men med ett visst mått av pinsamhet kan en kanske tillåta sig att ägna sig åt storslagna frågor och samtidigt lägga märke till hur kroppen alltid avslöjar oss.
A Thinking Practice är ett praktiknära symposium om kollektiva kunskapsprocesser i relation till asymmetriska maktrelationer, lyssnande, snusk, icke-vetande och begär. Vi har en längtan efter ett utrymme för att tänka, känna, organisera och göra tillsammans med andra. Ett utrymme där vi trots att vi inte kommer att kunna leverera några enkla lösningar, tillsammans engagerar oss i en framtid som ännu är oviss.
Efter många års erfarenheter av att arbeta med samskapande och kollektiva praktiker inom områdena koreografi respektive stadsplanering upplever vi ett behov av att fördjupa oss i några centrala teman som dessa arbetssätt väcker.
Symposiet är initierat utifrån ett intresse att arbeta kollektivt, med insikt om att dessa arbetssätt också orsakar en hel del skavningar. Det är snårigt och komplext att arbeta i grupp och det väcker frågor om makt, öppenhet och ramverk. Hur kan en agera, lyssna och vara på andra sätt (med varandra) i världen och kanske därmed omskapa den? Hur kan en vara i de stora perspektiven med hjälp av de små; med kroppen, snusket och skavsåren i behåll?
I fokus för symposiet är ett praktiskt undersökande av tänkandets former. Vi anser att alla tankar tänks från någonstans, i relation till ett görande och till tidigare tänkta tankar. Vi ser därför att hur vi tänker är avgörande för vad som tänks.
Vi har bjudit in sex personer som arbetar med kollektiva, lyssnande och kroppsliga arbetssätt för att ta sig an dessa frågor, eller ställa nya om det krävs.
I symposiet deltar Juli Apponen, Jonna Bornemark, Eleanor Bauer, Sebastian Dahlqvist, Lisa Nyberg och Cara Tolmie, på inbjudan av Stina Nyberg och Sofia Wiberg.
A Thinking Practice äger rum den 23 oktober kl 11-17 på Hägerstensåsens medborgarhus.
Anmäl dig här: anmalan@medborgarhuset.se. Max 30 besökare, så anmäl dig idag!
__________
A THINKING PRACTICE
A practice based symposium by Sofia Wiberg and Stina Nyberg in collaboration with Hägerstensåsens community center addressing collective learning processes in relation to listening, asymmetries, filth, not-knowing and longing.
__________
We would like to claim that the whole of humanity is in a collective existential crisis, and the biggest problem is ourselves. Humans drive each other to war and the world to decay, and it is time to change the course. Time to explore other paths – other ways of thinking and organizing society. In order to do that, we believe that we need to develop a relationship to the unknown. Learn to exist in not-knowing and create a relationship to not only having the answers but also to not having them.
Human perspectives may no longer be the right ones, and rather than being the crown of creation we are the asshole of creation. It is time to learn to listen differently.
We realize how these statements might make more than us blush. But with a certain degree of embarrassment perhaps one can allow oneself to spend time with grand questions while simultaneously noticing how the body always reveals us.
A Thinking Practice is a practice based symposium addressing collective learning processes in relation to listening, asymmetries, filth, not-knowing and desire. We long for a space to think, feel, organize and practice with others. A space where we, despite knowing that we won’t find any simple solutions, engage with each other in a future unknown.
After several years of working with co-creative and collective practice within choreography and city planning we experience a need to expand on a few of the central themes that arise when working in groups.
The symposium is initiated from an interest in working collectively, with the insight that this work also causes chafing. It is messy and complex to work in a group and it raises questions about power, openness and frameworks.
How can one act, listen and be differently (with each other) in the world and perhaps thereby reshape it? How can one stay with the big perspectives with the help of the small: the body, the filth and chafing intact? The focus of the symposium is to practically investigate forms of thinking. We believe that all thoughts are thought from somewhere – in relation to a practice and to thoughts previously thought. We therefore see that how we think is crucial for what we think.
We have invited six people who work with collective, listening and physical practices to engage in these questions, or ask new ones if necessary.
Participants in the symposium are Juli Apponen, Jonna Bornemark, Eleanor Bauer, Sebastian Dahlqvist, Lisa Nyberg and Cara Tolmie, invited by Stina Nyberg and Sofia Wiberg.
A Thinking Practice takes place October 23 rd 11-17 at Hägerstensåsens medborgarhus.
Sign up here: anmalan@medborgarhuset.se. Max 30 participants, so don’t snooze.